O NAS »
 Segmentacja branży

Jak wynika z naszych analiz branży drogowej, grupy firm dużych, średnich i małych różnią się pod wieloma względami. Podobnie interesujące są różnice regionalne. Dlatego też w analizach, których wyniki przedstawiamy w Raporcie, wykorzystujemy segmentację badanych firm. Jej celem jest nie tylko zrozumienie istoty tych różnic pomiędzy grupami firm, lecz także stworzenie użytkownikom Raportu możliwości lepszego doboru grupy spółek porównawczych (aby na tym tle mogli usytuować analizowaną firmę).


Wyróżnienie grup firm dużych, średnich i małych

Na potrzeby podziału firm na grupy według wielkości, jako kryterium określające wielkość firmy przyjęliśmy średnią sprzedaż. Aby miało sens badanie w czasie analizowanych zależności, to dana spółka winna być na stale przypisana do danej grupy. Stąd też jako uniwersalne kryterium podziału wybraliśmy średnie przychody ze sprzedaży z sześciu ostatnich lat.

Następnie sporządziliśmy ranking według tak określonej średniej sprzedaży wszystkich analizowanych firm. Analizując różnice w sposobie funkcjonowania, doszliśmy do wniosku, że grupę firm dużych stanowi około 10% wszystkich firm, grupę firm małych około 20% firm, zaś grupę firm średnich pozostałe 70% firm. Otrzymane w ten sposób graniczne wielkości średniej sprzedaży rocznej wahają się nieco w kolejnych edycjach Raportu i w jego nowej edycji z roku 2017 wynoszą 110 mln zł oraz 8 mln zł. 


Podział firm według regionów geograficznych

Wykorzystujemy podział regionalny, określony według standardów unijnej statystyki. Jest to sześć regionów, z których każdy obejmuje od dwóch do czterech województw o zbliżonych cechach, które skupiają się głównie na poziomie rozwoju poszczególnych regionów. Schematyczną mapę podziału regionalnego przedstawiamy na rysunku obok.

W naszych analizach wyróżniliśmy dodatkowo grupę firm dużych, o zasięgu ponadregionalnym. Firm tych nie zaliczaliśmy do żadnego konkretnego regionu, gdyż chcieliśmy uniknąć zakłócenia obrazu zróżnicowania regionalnego.
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl