O NAS »
 Firmy drogowe

Główną grupą użytkowników, dla których sporządzono ten Raport są prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy finansowi firm drogowych. Raport jest dla nich znaczącą pomocą w zarządzaniu firmą. Umożliwia on bowiem porównawcze usytuowanie firmy na tle innych przedsiębiorstw branży, biorąc pod uwagę rozmaite kryteria i różne aspekty działalności, a także uzyskanie obrazu ewolucji sytuacji w okresie ostatnich lat. Dodatkowo, wykorzystanie segmentacji badanej populacji firm pozwala na bardziej precyzyjny dobór tła porównawczego dla danej firmy.

 

Taka analiza porównawcza pozwala z kolei na identyfikację słabych stron firmy oraz określenie potencjalnych obszarów ewentualnej restrukturyzacji i jej zakresu. Istotne jest też wykrycie obecnych bądź potencjalnych ryzyk w działalności firmy. Z drugiej strony, analiza przy wykorzystaniu wyników zawartych w Raporcie pozwala na identyfikację silnych stron firmy oraz ustalenie jej przewag konkurencyjnych i wypracowanie planów ich wzmocnienia.

 

Inną grupą bezpośrednio związaną z poszczególnymi firmami drogowymi są członkowie rad nadzorczych oraz właściciele. Branżowa analiza porównawcza będzie dla nich narzędziem obiektywnej oceny sytuacji spółki oraz efektywną pomocą w opracowywaniu lub ocenie planów strategicznych. Analiza taka powinna być, na przykład, pierwszym krokiem w procesie określania realistycznych celów strategicznych firmy oraz założeń jej biznes planu.


Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl