O NAS »
 Zawartość i organizacja Raportu

Raport szczegółowo analizuje i omawia kondycję firm branży oraz omawia i prezentuje opracowane przez Arcata Partners prognozy rynku robót drogowych na najbliższe lata.

Część Raportu dotycząca firm branży została opracowana na podstawie zbadania sytuacji finansowej ponad 700 firm drogowych działających w Polsce (z tym, że w części tabelarycznej Raportu umieszczamy wskaźniki finansowe tylko 420 firm). Są to praktycznie wszystkie znaczące przedsiębiorstwa tej branży (dla porównania – do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa należy około 200 firm).

Podstawą analiz Raportu było opisanie sytuacji firm za pomocą ponad 50 wskaźników, ilustrujących wszystkie istotne aspekty działalności przedsiębiorstw. Wartości tych wskaźników zostały następnie uporządkowane według najbardziej aktualnych wartości – w ten sposób powstało wiele zestawień rankingowych przedsiębiorstw. Dla każdego wskaźnika przeprowadzono analizę statystyczną badanej populacji firm, wraz z badaniem dynamiki zmienności w czasie. Drugim krokiem było zaś wykorzystanie grup wskaźników podczas analizy poszczególnych obszarów działalności badanych przedsiębiorstw branży drogowej.

Wprowadziliśmy także podział firm branży na kilka segmentów – pierwszy przekrój dotyczy wielkości badanych spółek, a drugi – regionów Polski.

Raport składa się z dwóch części: opisowej, zawierającej komentarze i dyskusję poszczególnych obszarów charakteryzujących branżę i działalność firm drogowych (Tom I, w dwóch woluminach), oraz osobnej części zawierającej tabele rankingowe dla poszczególnych wskaźników (Tom II, w dwóch woluminach). Cały Raport liczy 500 stron.
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl